GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Wat de MR is voor een school, is de GMR voor het overkoepelend schoolbestuur. In de GMR zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd, die afkomstig zijn van de aangesloten scholen.

De hoofdtaak van de GMR is instemming of advisering bij voorgenomen besluiten van het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs Condor.

Sinds september 2007 is in de Wet Medezeggenschap (WMS) geregeld voor welke zaken de instemming van de GMR nodig is (instemmingsrecht) en wanneer de GMR advies moet uitbrengen (adviesrecht). De omschrijving van de bevoegdheden van de GMR staat in het GMR reglement.

Samenstelling GMR

De GMR bestaat sinds januari 2008 uit tien leden, gelijk verdeeld over personeel en ouders. Zij dienen een band te hebben met één van de scholen.
De GMR-leden worden gekozen door de MR's.
Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van Stichting Primair Onderwijs Condor.