Afwezigheid  
Afwezigheid bij ziekte

Wanneer een leerling ziek is moet dat direct bij de school gemeld worden, liefst zo vroeg mogelijk in de ochtend, zo mogelijk met vermelding van de aard van de ziekte en hoe lang het kan gaan duren. Dit kan via het telefoonnummer: 0481-431643

Leerplicht en afwezigheid
Voor alle kinderen in Nederland geldt dat ze leerplichtig zijn vanaf 5 jaar.
Dat betekent dus, dat ze alle vastgestelde dagen naar school moeten. Ziekte- en familieomstandigheden laten het kind wel eens afwezig zijn. In andere gevallen is het verzuim zeer te beperken in het belang van het kind. De school kan bij bijzondere gevallen toestemming geven tot verzuim. Hiervoor geldt als regel: hoogstens 10 dagen per jaar.

Als een kind afwezig is, ontvangen we op school daarvan graag zo snel mogelijk bericht.

Mocht u om een andere reden uw kind een of meerdere dagen thuis willen houden, dan willen we graag dat u hiervoor toestemming vraagt middels een "aanvraagformulier tijdelijke vrijstelling". U kunt dit formulier vragen aan de leerkracht van uw kind of downloaden door hier te klikken.


De directie geeft geen verlof voor weekendjes weg en vakantie zonder gewichtige reden.


Volgens de leerplichtwet zijn ouders van schoolgaande kinderen verplicht zich te houden aan de vakantieperioden en schooltijden die de school vaststelt.
Voor verder informatie: zie de
schoolgids.