Bestuur                                               

Het bevoegd gezag van de school wordt uitgeoefend door het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs Condor.
Deze stichting bestaat uit tien scholen.


De volgende scholen vallen ook onder deze stichting:
  • basisschool De Tandem, Nederasselt
  • basisschool De Zilverberg, Overasselt
  • basisschool St Joris, Heumen
  • basisschool De Regenboog, Malden
  • basisschool De Komeet, Malden
  • basisschool St Martinus, Millingen aan de Rijn
  • basisschool St Laurentius, Kekerdom
  • basisschool 't Bijenveld, Leuth
  • basisschool Op Weg, Ooy
  • basisschool De Biezenkamp, Beek
De stichting is verantwoordelijk voor een goed financieel en personeelsbeleid en draag zorg voor een goede samenwerking met gemeente en andere externe instanties.
Het schoolbestuur neemt de positie in van een "bestuur op afstand". Dat wil zeggen, dat zij de wettelijke taken uitvoert, voornamelijk gericht op beleidsvaststelling en beleidstoetsing.
Het schoolbestuur bestaat uit vrijwilligers.


Dhr. Marthijn Manders bestuurder van onze stichting, heeft de algehele leiding van de stichting. Hij bereidt bovenschools beleid voor en voert het uit. Hij bereidt de beleidsdocumenten voor, die in dialoog met de geledingen van de stichting (o.a. managementteam en GMR) worden bijgesteld en door het bestuur volgens de afgesproken procedure worden vastgesteld. Er wordt een beleidsplan vastgesteld voor de periode van vier jaar, het strategisch beleidsplan. In een jaarplan geven we invulling aan het beleid.