Onze missie en visie                   
De school en onze visie op onderwijs

In de missie van de school geeft de Sint Laurentiusschool aan wat zij wil bereiken. In de visie wordt verwoord hoe wij invulling geven aan onze missie. De identiteit van de school geeft aan vanuit welke overtuiging de missie en visie gestalte krijgen.

Onze school is gehuisvest in het in 2012 geopende Kulturhus Kekerdom aan de Jan Arntzstraat en de Schoolstraat. Wij beschikken over een viertal groepslokalen, een directiekantoor, een werkruimte voor de intern begeleider, een teamkamer, een multifunctionele ruimte, een buitentuin en een mooi schoolplein waar alle kinderen samen spelen. Daarnaast kunnen we in overleg ook gebruik maken van de ruimtes in het Kulturhus.


                                                                                       


Onze missie
Onze missie is het aanbieden van kwalitatief goed en passend onderwijs in kleine groepen in een zeer veilige schoolomgeving  voor de kinderen uit Kekerdom, Millingen aan de Rijn en omgeving.
 
Visie van de school
Op basisschool Sint Laurentius willen wij de kinderen optimale leeromstandigheden bieden, zodat zij met hun kwaliteiten het hoogst haalbare willen en gaan bereiken. We vinden het belangrijk dat kinderen van elkaar en met elkaar leren om zo in een goede harmonie met elkaar samen te kunnen leven en zich te ontwikkelingen tot een goede burger. Kinderen krijgen bij ons op school de ruimte om zich breed te ontwikkelen. Daarvoor is er voldoende  aandacht voor cognitieve,  sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling.
Op onze school geven wij actueel onderwijs met moderne middelen en methodieken. Wij zijn voortdurend in ontwikkeling. Aspecten van Jenaplan en Dalton zijn in onze dagelijkse praktijk terug te vinden. Een veilige sfeer, goede betrokkenheid, heldere structuren, een rustige leeromgeving en een professionele cultuur zijn belangrijke kernwaarden in onze school.
Onze school vindt het belangrijk dat kinderen zelfstandig worden en zijn, eigen verantwoordelijkheid krijgen en nemen voor hun ontwikkeling en samen werken. Zo kunnen zij hoog gestelde doelen realiseren.
Het structureel coöperatief leren is onze werkwijze om kinderen met hun verschillende kwaliteiten samen te laten werken om het doel van de les te bereiken. Zo ontwikkelen ze vaardigheden voor nu en de toekomstige samenleving.

ZES!
Wij baseren ons onderwijs op drie belangrijke hoofdpijlers.

Zelfstandigheid
We bedoelen hiermee de ontwikkeling van kinderen tot een zelfstandig denkend en functionerend mens. Daarom bieden wij een opbouw in het ontwikkelen van deze zelfstandigheid, en we bieden kinderen de ruimte om aan deze zelfstandigheid uitwerking te geven. De leerkrachten hebben een professionele houding, die deze zelfstandigheid van kinderen bevordert.

Eigen verantwoordelijkheid
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelf verantwoordelijkheid krijgen en kunnen nemen voor hun ontwikkeling en voor hun leerproces. Wij willen dat deze eigen verantwoordelijkheid enerzijds het enthousiasme van kinderen om te leren bevordert en aan de andere kant hen ontwikkelt tot mensen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, voor hun omgeving en voor de mensen om hen heen.

Samenwerken
Bij ons op school krijgen kinderen volop de gelegenheid om elkaars talenten te benutten, om met en van elkaar te leren en om vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van samenwerken. Dit is een  goede voorbereiding op het vervolgonderwijs en op hun functioneren in de samenleving. Belangrijke handvatten hierbij  zijn de visie op en de  werkvormen bij  het structureel coöperatief leren. Structureel coöperatief leren  is een onderwijsaanpak die leerlingen activeert en motiveert door ze op een gestructureerde manier te laten samenwerken. De effecten zijn hogere leerprestaties en een goede onderlinge verstandhouding. De samenwerking tussen leerlingen wordt zo gestructureerd dat niemand kan onderduiken en niemand de communicatie over en weer kan overheersen. Er wordt gewerkt met uitgekiende samenwerkingsvormen: de didactische structuren.
Uit onderwijsonderzoek  blijkt dat coöperatief leren (mits uitgevoerd volgens de principes van het structureel coöperatief leren) een positieve uitwerking heeft op:
  • het leren van kinderen
  • het klimaat in de klas
  • het gevoel van eigenwaarde van de leerlingen
  • de zelfdiscipline
  • de vaardigheid om verschillende rollen te spelen (b.v. luisteraar tijdbewaker, leider)
  • de doelgerichtheid
  • wederzijdse acceptatie van leerlingen
  • het plezier in school en leren.
De basis voor de drie hoofdpijlers is ons veilige schoolklimaat. Wij zijn de school waar ieder kind er mag zijn en waar ieder kind ertoe doet. Wij gaan op een respectvolle wijze met elkaar om en de leerkrachten dragen continu zorg voor een sociaal veilige leeromgeving.

                          


Onze identiteit
Vanuit een katholieke grondslag is basisschool Sint Laurentius  een school met een open karakter naar andere religies en levensbeschouwingen. We zijn een school met een eigentijdse identiteit, geïnteresseerd in andere overtuigingen en meningen. Wij  respecteren de levensvisie die kinderen van huis uit meekrijgen en maken ze daarnaast ook  vertrouwd met de veelzijdigheid van onze samenleving op levensbeschouwelijk en cultureel gebied. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen in een veilige en vertrouwde sfeer naar school kunnen  en dat alle ouders en kinderen dit ook zo kunnen ervaren. Volwassenen geven het goede voorbeeld in respectvol en vriendelijk met elkaar omgaan. Wij leren de kinderen samen te werken, elkaars talenten te zien en te waarderen en de verschillen in aanleg en cultuur te respecteren.


                                                                                       


Kinderen moeten zich veilig en prettig voelen op onze school
Wij vinden sociaal gedrag van leerlingen heel belangrijk. In de eerste plaats voor de leerling zelf, maar ook als lid van de groep. De leerkracht speelt hierin een actieve, sturende rol. Hij/zij creëert een warm klimaat in de groep, waarin de kinderen zich prettig en veilig voelen en waarin asociaal gedrag (o.a. pestgedrag) niet past. Elke dag vinden er ook groepsactiviteiten plaats, waarin samenwerken, samen beleven en luisteren naar elkaar een grote rol spelen. Daarnaast worden er wekelijks lessen gegeven uit de methode "Goed gedaan". Dit is een methode voor sociale en emotionele ontwikkeling. Ook werken wij op onze school met een anti-pestprotocol. Dit protocol kunt u vinden op onze site onder het kopje 'ouders'.