De Medezeggenschapsraad (MR)

 

In de Medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en personeel vertegenwoordigd. De MR denkt en praat mee over het beleid op school. Sinds september 2007 is in de Wet Medezeggenschap (WMS) geregeld voor welke zaken de instemming van de MR nodig is (instemmingsrecht) en wanneer de MR advies moet uitbrengen (adviesrecht).

Instemmingsbevoegdheid betreft bijvoorbeeld zaken als onderwijskundige doelstellingen, schoolreglement, schoolplan en zorgplan.

Adviesbevoegdheid heeft betrekking op onder andere verbouwingen en nieuwbouw, schoolonderhoud en vakantieregelingen.

Daarnaast zijn er algemene bevoegdheden, zoals recht op overleg, initiatiefrecht en recht op informatie.
De MR vergadert ongeveer één keer in de maand. De vergaderingen zijn openbaar.

Formeel is de oudergeleding van de MR sinds september 2007 instemmingsbevoegd aangaande zaken m.b.t. het overblijven op school. De personeelsgeleding heeft adviesrecht.

Samenstelling van de MR
Onze MR bestaat uit vier leden, gelijk verdeeld over ouders en personeel. De oudergeleding wordt gekozen door de ouders, de personeelsgeleding door het team, mits er voldoende kandidaten zijn.
Voor onze school hebben de volgende mensen momenteel zitting in de MR:

Mevr. Darinka Stehouwer-Brouwers (oudergeleding)
Mevr. Marjolein Heijmen-van den Burg (oudergeleding)
Mevr. Lotte van Osch (personeelsgeleding)
Mevr. Sandra Tielkes (personeelsgeleding)

Mochten er in de loop van dit schooljaar wijzigingen binnen de samenstelling van deze groep komen dan zullen wij u hiervan via de nieuwsbrief op de hoogte.